Oferta tłumaczeń online

Oferta tłumaczeń online skierowana jest do osób wyjeżdżających zagranicę i potrzebujących skorzystać z oferty tłumaczenia dokumentów personalnych. W odróżnieniu od innych usług oferowanych przez naszą firmą właśnie ten rodzaj tłumaczeń wybierany jest w sytuacjach, kiedy przyszły kandydat do pracy musi w krótkim czasie przetłumaczyć dokumenty potwierdzające jego wykształcenie i zdobyte umiejętności. Do przekładów tych zaliczamy przede wszystkim:

Oferta tłumaczeń online

  • TÅ‚umaczenie CV – wyjeżdżajÄ…c do krajów starej Unii Europejskiej w poszukiwaniu pracy, warto przetÅ‚umaczyć swoje CV. PrawidÅ‚owy przygotowany dokument jest istotnym elementem przy poszukiwaniu pracy. Pozbawiony bÅ‚Ä™dów i wad jÄ™zykowych uÅ‚atwia zdecydowanie znalezienie posady zagranicÄ…. Z reguÅ‚y tego typu dokumenty należą do tÅ‚umaczeÅ„ zwykÅ‚ych, nie wymagajÄ…cych poÅ›wiadczenia. Nasze biuro tÅ‚umaczeÅ„ przygotowuje CV na podstawie dostarczonych przez PaÅ„stwa plików, a gotowy dokument przesyÅ‚a odwrotnie na wskazanego maila.
  • TÅ‚umaczenie referencji i listów motywacyjnych – te z pozoru mniej ważne dokumenty to bardzo istotny element uwiarygadniajÄ…cy PaÅ„stwa kandydaturÄ™ w oczach zagranicznego pracodawcy. List motywacyjny tÅ‚umaczony online to wyrażenie PaÅ„stwa chÄ™ci do podjÄ™cia siÄ™ pracy na oferowanym stanowisko. Nie wymaga on pieczÄ™ci tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego, a stanowi doskonaÅ‚y element uzupeÅ‚niajÄ…cy CV. Referencje natomiast jak wszyscy wiemy, sÄ… swoistym Å›wiadectwem PaÅ„stwa przeszÅ‚oÅ›ci zawodowej.
TÅ‚umaczenie CV online
TÅ‚umaczenie CV online
  • TÅ‚umaczenie Å›wiadectw i dyplomów – tÅ‚umaczenia oferowane w tej grupie wymagajÄ… już poÅ›wiadczenia przez tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego. ObcojÄ™zyczne odpowiedniki dokumentów w jÄ™zyku polskim sÄ… potwierdzeniem zdobytej wiedzy i nabytych umiejÄ™tnoÅ›ci. UmożliwiajÄ… zdobycie pracy odpowiadajÄ…cej kwalifikacjom. Nasi tÅ‚umacze online, dokÅ‚adajÄ… wszelkich staraÅ„, aby oprócz poprawnoÅ›ci merytorycznej dokumenty przygotowane byÅ‚y w sposób estetyczny i budzÄ…cy zaufanie. Na PaÅ„stwa życzenie przetÅ‚umaczone Å›wiadectwa i dyplomy przesyÅ‚amy do dowolnego zakÄ…tka w Europie i na Å›wiecie.
  • TÅ‚umaczenie suplementu dyplomu – suplementy dyplomów dokumentujÄ… przebieg PaÅ„stwa Å›cieżki dydaktycznej i ujawniajÄ… informacje o przedmiotach i zajÄ™ciach w czasie studiów a także, opisujÄ… system edukacyjny w Polsce. Z uwagi na znacznÄ… objÄ™tość tÅ‚umaczenia tego rodzaju dokumentów sÄ… one traktowane ryczaÅ‚towo. TÅ‚umaczenia suplementów podobnie jak Å›wiadectw za poÅ›rednictwem poczty lub kuriera dostarczamy we wskazane miejsce.
Oferta tłumaczeń online
Oferta tłumaczeń online

 

Podziel siÄ™: